Bootcamp online

Full-stack Web Developer

FAQ

Si realizohet bootcamp-i?
Të gjitha sesionet e bootcamp-it realizohen online përmes aplikacionit Zoom.
Cila është metodologjia e punës?
40% ligjerim / 60% praktikë.
Ligjerim, studim individual (i pavarur), punë në grup, kodim live, pair programming, kuize, detyra shtëpie.
Cilat aftësi do t'i përfitoj nga bootcamp-i?
Pas përfundimit të bootcamp-it ju do të jeni në gjendje të kodoni një ueb sajt apo ueb aplikacion nga zero deri në produkt final.
Gjithashtu do të pajiseni me aftësi të buta (soft skills) të cilat do të luajnë një rol kyç në karrierën tuaj.
Sa do të zgjasë komplet bootcamp-i, dhe në çfarë periudhe synohet të realizohet?
Bootcamp-i do të zgjasë 200 orë / 5 muaj (ose edhe më shumë se 5 muaj - në varësi se për sa realizohet targeti i 200 orëve).
Sa herë në javë organizohen sesionet?
Tre herë në javë.
Në çfarë orari mbahen ligjeratat?
E hënë, e mërkurë, e premte. Nga ora 18:00 deri në orën 20:30. (Orari mund të ndryshojë në marrëveshje me studentët)
Për çfarë arsye keni bërë përzierje të teknologjive për back-end?
Në mënyrë që studenti të njihet me dy alternativa dhe të bëjë përzgjedhjen e teknologjisë që i pëlqen dhe përshtatet planeve të karrierës.
Sa projekte do të realizohen përgjatë bootcamp-it?
Pas çdo përfundimi të modulit do të realizohet projekt në mënyrë që të zotërohet mirëfilli teknologjia në fjalë.
Pas përfundimit të moduleve do të realizohen dy projekte serioze (njëri në PHP/Laravel e tjetri në Python/Django).
Sa kushton, dhe si bëhet pagesa?
200 EUR, pagesa bëhet përmes transaksionit bankarë.
Më kontaktoni personalisht për detaje shtesë.
A do të ketë ndonjë lehtësim në raport me pagesën?
Jo! Mirëpo, studentit më të dalluar të bootcamp-it në fund do t'i kthehet komplet shuma e paguar (pra 200 EUR).
A jepet çertifikatë pas përfundimit të bootcamp-it?
Po. Çdo student pajiset me çertifikatë digjitale pas përfundimit të Bootcamp-it.
A punësohem pas përfundimit të bootcamp-it?
Me ndjekjen e mirëfilltë të bootcamp-it ju do të zotëroni njohuri me të cilat do të jeni të përshtatshëm për një pozitë Junior Developer.
Ne do të ju promovojmë si në platformat që posedojmë ashtu edhe tek personat që njohim, mirëpo, nuk ju premtojmë punësim të sigurtë.

Modulet

 • Rrjetet kompjuterike
 • Interneti
 • HTTP Protokoli
 • Ueb shfletuesit
 • Teknologjitë e ueb-it
 • Njohja me mjetet e punës, instalimi dhe konfigurimi i tyre

 • Çka është Version Control
 • Instalimi dhe konfigurimi
 • Si krijohet një repository
 • Krijimi dhe strukturimi i .md skedës
 • Skeda .gitignore
 • Si klonohet një repository
 • Degët (branches)
 • Shtimi i skedave/skedarëve dhe commit
 • Ngarkimi (push)
 • Shkarkimi (pull)
 • Bashkimi (merge)
 • Revizionimi
 • Komanda tjera

 • Hyrje në HTML5
 • Struktura e dokumentit
 • Meta etiketat
 • Teksti
 • Listat
 • Linqet
 • Imazhet
 • Tabelat
 • Format
 • Puna me audio dhe video
 • Elementet e reja të HTML5
 • HTML5 APIs

 • Hyrje në CSS 3
 • Teoria e ngjyrave
 • Modeli i kutisë
 • Selektorët
 • Selektorët e atributeve
 • Stilizimi i tekstit, listave, linqeve, tabelave; dhe formave
 • Stilizimi i imazheve
 • Manipulimi i mënyrës së paraqitjes së elementeve
 • Pozicionimi i elementeve
 • Tranzicionet dhe animacionet
 • Flex box
 • Grid view
 • Krijimi i pamjeve të adaptueshme (Responsive design)
  • Media Queries
 • CSS preprocessor
  • Sass: Syntactically Awesome Style Sheets

 • Hyrje
 • Definimi i strukturave
 • Përmbajtja
  • Tipografia, Imazhet, Tabelat, Figurat, Format
 • Komponentat (Components)
  • Alerts, Badge, Breadcrumb, Buttons, Button group, Card, Carousel, Collapse, Dropdowns
  • Forms, Input group, Jumbotron, List group, Media object, Modal, Navs, Navba, Pagination
  • Popovers, Progress, Scrollspy, Spinners, Toasts, Tooltips
 • Utilities
  • Borders, Clearfix, Close icon, Colors, Display, Embed, Flex, Float, Image replacement, Interactions, Overflow
  • Position, Screen readers, Shadows, Sizing, Spacing, Stretched link, Text, Vertical align, Visibility
 • Zgjerimi i funksionaliteteve
 • Krijimi i një projekti

 • Hyrje në JavaScript
 • Shprehjet
 • Blloqet
 • Komentet
 • Tipet e të dhënave
 • Variablet
 • Dallimi ndërmjet var dhe let
 • Fusha e qasshmërisë
 • Konstantat
 • Operatorët
 • Kushtet
 • If dhe Switch
 • Unazat
 • For, While, Do-While
 • Funksionet
 • Vektorët
 • Funksionet e vektorëve
 • Trajtimi i gabimeve
 • Programimi i orientuar në objekte në JavaScript
 • Template literals
 • Destrukturimi i vektorëve dhe objekteve
 • Object literal
 • Operatori Spread
 • Operatori Rest
 • Karakteristikat e kalkuluara (Computed properties)
 • Funksionet me sintaksë shigjetë (Arrow functions)
 • Modulet (Krijimi, exportimi/importimi)
 • Promiset
 • Programimi asinkron (Async/Await)
 • Document Object Model (DOM)
 • Manipulimi i DOM-it
 • Events

 • Hyrje
 • Përgatitja e ambientit të punës
 • Si krijohet një projekt
 • React elementet
 • React Document Object Model
 • Komponentat
 • JSX
 • Menaxhimi i gjendjes (State Managment)
 • React props
 • React Hooks
 • Linjat (routes)
 • Konsumimi i ueb shërbimeve
 • Testimi i aplikacionit
 • Si me e deploy (kalu online) një React aplikacion

 • Hyrje në MySQL
 • Instalimi dhe përdorimi i aplikacionit MySQL Workbanch
 • ER Diagramet
 • Tipet e të dhënave
 • Krijimi, Leximi, Azhurnimi; dhe Fshirja e të dhënave
 • Funksionet agregate
 • Puna me datën dhe kohën
 • Relacionet
 • Indekset
 • Përdorimi i Join-ave
 • Procedurat dhe funksionet e ruajtura
 • Optimizimi

 • Hyrje në PHP
 • Sintaksa
 • Operatorët
 • Variablat
 • Kushtet
 • Unazat
 • Funksionet
 • Funksionet e integruara
 • Vektorët
 • Regular expressions
 • Trajtimi i gabimeve
 • Programimi i orientuar në objekte
 • Puna me skeda dhe skedare
 • Puna me bazat e të dhënave
 • Karakteristikat e ueb-it
 • Sesionet
 • Gurabiat (Cookies)
 • Puna me ueb forma
 • Ngarkimi i fajllave në servues
 • Superglobalet – REQUEST, GET, POST, SERVER
 • Karakteristikat e HTTP-së – headers, autentifikimi, status kodet, etj
 • Aspekte të sigurisë në PHP
 • Si me e deploy (kalu online) një PHP aplikacion

 • Pse Laravel?
 • Përgatitja e ambientit të punës
 • Çka është MVC?
 • Struktura e një Laravel projekti dhe domethënja e secilës skedë dhe skedarë
 • Mjeti Artisan – Çka është dhe cilat janë komandat që i mundëson?
 • Linjat
 • Pamjet
  • Blade template engine
 • Kontrollerët
 • Modelet
 • Laravel Eloquent dhe Query builder– puna me baza të të dhënave
 • Requests, Responses, dhe Middleware
 • Puna me ueb forma
  • Ngarkimi i skedave/skedarëve në servues
 • Autentifikimi
 • Lejet (Permissions) dhe Autorizimi
 • Krijimi dhe konsumimi i API-ve
 • Email-at dhe njoftimet
 • Si me e deploy (kalu online) një Laravel aplikacion
 • Ekosistemi i Laravel (Valet, Forge, Passport, Cashier, etj.)

 • Hyrje në Python
 • Sintaksa
 • Operatorët
 • Variablat
 • Kushtet
 • Unazat
 • Funksionet
 • Funksionet e integruara
 • Vektorët
 • Dekoratorët
 • Gjeneratorët
 • Regular expressions
 • Trajtimi i gabimeve
 • Programimi i orientuar në objekte
 • Puna me skeda dhe skedare
 • Puna me bazat e të dhënave

 • Pse Django?
 • Përgatitja e ambientit të punës
 • Çka është MVT?
 • Struktura e një Django projekti dhe domethënja e secilës skedë dhe skedarë
 • Mjeti manage.py – Çka është dhe cilat janë komandat që i mundëson?
 • Linjat
 • Pamjet (Templates)
  • Jinja template engine
 • Views (Kontrollerët)
  • Views të bazuara në klasa
 • Modelet
 • Asetet statike
 • Format
 • Puna me baza të të dhënave
 • Django Admin
 • Puna me ueb forma
  • Ngarkimi i skedave/skedarëve në servues
 • Autentifikimi
 • Lejet (Permissions) dhe Autorizimi
 • Krijimi dhe konsumimi i API-ve
 • Email-at dhe njoftimet
 • Si me e deploy (kalu online) një Django aplikacion

 • 10 aftësi që të bëjnë atraktiv për punëdhënësit
 • 5 pararekuizitat para aplikimit për punë
 • Si me e kriju një CV profesionale
 • Si me e shkru një letër motivuese atraktive
 • Tips & Tricks për intervistën tënde të parë
 • Dita e parë në punë
 • 5 cilësitë e një teamplayer-i të shkëlqyer
 • Çdo ditë 1% më i mirë
 • Kapërcimi i shtegut (ku pasi të jem lodhur me kompaninë e parë)

 • Dyqan online (e-Commerce platform)
 • Sistem për menaxhimin e përmbajtjes (Content Managment System - CMS)
 • ... apo diçka të ngjajshme

Ligjerues

Ylber Veliu
Ylber Veliu

Software engineer

Regjistrohu

Rezervo ulësen tënde
Numri i studentëve është i kufizuar

200 orë / 200 EUR

Studenti merr çertifikatë pas përfundimit të Bootcamp-it

Data e fundit për aplikim 20.02.2021
Ligjeratat fillojnë më 22.02.2021